HMS-koordinator

HMS-koordinator bistår leder med å ivareta HMS-ansvaret. Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i alle saker som angår arbeidsmiljøet og se til at arbeidsmiljøloven følges.