HMS-plan

En HMS-plan, som står for Helse, Miljø og Sikkerhet-plan, er en skriftlig plan som beskriver hvordan helse, miljø og sikkerhet skal håndteres og ivaretas i bygg- og anleggsprosjekter. HMS-planen er et viktig verktøy for å sikre at relevante HMS-krav og tiltak blir implementert og fulgt gjennom hele prosjektets levetid.

HMS-planen inneholder vanligvis følgende elementer:

Les også: Guide til HMS-plan + gratis HMS-plan mal

Beskrivelse av prosjektet

HMS-planen gir en oversikt over prosjektet, inkludert dets omfang, varighet og involverte parter. Det kan også inneholde en beskrivelse av prosjektets risikoer og utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Organisasjonsstruktur

HMS-planen identifiserer ansvarsområdene og rollene til de ulike partene involvert i prosjektet, som entreprenører, underentreprenører, prosjektledere og HMS-koordinatorer. Dette sikrer klarhet og ansvar for HMS-tiltakene.

Prosedyrer og retningslinjer

Planen beskriver de HMS-prosedyrene og retningslinjene som skal følges i prosjektet. Dette kan inkludere risikovurderinger, rapportering av avvik og ulykker, bruk av personlig verneutstyr, sikkerhetssoner, håndtering av farlige stoffer og beredskapsplaner.

Opplæring og bevissthet

HMS-planen omhandler også opplæringsbehov og tiltak for å sikre at alle involverte personer er klar over risikoer og tiltak knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Det kan inkludere krav om HMS-opplæring for ansatte og entreprenører samt informasjonsutveksling om HMS-relaterte saker.

Overvåking og oppfølging

Planen definerer hvordan HMS skal overvåkes og vurderes gjennom prosjektet. Dette kan inkludere regelmessige inspeksjoner, revisjoner og rapportering for å sikre at HMS-tiltakene fungerer som tiltenkt. Eventuelle avvik eller mangler bør identifiseres og håndteres på en systematisk måte.

HMS-planen er et dynamisk dokument som kan oppdateres og tilpasses etter hvert som prosjektet utvikler seg. Den fungerer som en veiledning og referanse for alle involverte parter og sikrer at helse, miljø og sikkerhet blir prioritert og ivaretatt gjennom hele bygg- og anleggsprosjektet.

Anbefalte sider