Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften er en norsk forskrift som konkretiserer kravene i arbeidsmiljøloven om internkontroll. Forskriften gir veiledning og retningslinjer for hvordan virksomheter skal planlegge, gjennomføre og vedlikeholde sin internkontroll.

Noen sentrale punkter i internkontrollforskriften inkluderer:

Systematisk arbeid

Forskriften krever at virksomheten skal etablere et systematisk arbeid for å oppfylle kravene til internkontroll. Dette innebærer at internkontrollen skal være planmessig, dokumentert, gjennomført og kontinuerlig forbedret.

Ansvar og roller

Forskriften fastsetter at virksomheter skal klargjøre ansvar og roller knyttet til internkontroll. Dette inkluderer å utpeke ansvarlige personer eller avdelinger for å implementere og følge opp internkontrolltiltakene.

Risikovurdering

Forskriften krever at virksomheten skal gjennomføre en systematisk risikovurdering for å identifisere farer og vurdere risikoen for skader og helseproblemer. Resultatene av risikovurderingen danner grunnlaget for utvikling av tiltak og rutiner for å redusere risikoen.

Rutiner og instrukser

Forskriften pålegger virksomheten å etablere klare rutiner, instrukser og prosedyrer for hvordan arbeidet skal utføres på en sikker og forsvarlig måte. Dette inkluderer å sørge for at ansatte har tilgang til nødvendig informasjon, opplæring og instruksjoner for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine på en trygg måte.

Dokumentasjon og oppfølging

Forskriften krever at virksomheten skal dokumentere internkontrollen og ha et system for å følge opp og evaluere effekten av tiltakene. Dette kan inkludere rapportering, registrering av avvik, gjennomføring av revisjoner og systematisk oppfølging for å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt.

Internkontrollforskriften gjelder for alle virksomheter i Norge, uavhengig av bransje. Formålet med forskriften er å bidra til et godt arbeidsmiljø og forebygge skader, ulykker og helseproblemer i arbeidslivet. Det oppfordres til å konsultere den faktiske forskriften eller søke juridisk rådgivning for en mer detaljert forståelse av Internkontrollforskriften og dens krav.

Anbefalte sider