Internkontroll

Internkontroll i bygg- og anleggsbransjen refererer til systematiske tiltak og prosesser som er etablert av en virksomhet for å sikre at helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Det er en integrert del av styringen og ledelsen av virksomheten og har som mål å forebygge arbeidsrelaterte skader, ulykker og helseproblemer.

Noen viktige aspekter ved internkontroll i bygg- og anleggsbransjen inkluderer:

Risikovurdering

Det utføres en systematisk vurdering av potensielle farer og risikoer knyttet til arbeidsprosessene og arbeidsmiljøet. Dette inkluderer identifisering av farlige situasjoner, vurdering av sannsynlighet og alvorlighetsgrad av skader, og utvikling av tiltak for å redusere risikoen.

Prosedyrer og retningslinjer

Det etableres klare prosedyrer, retningslinjer og instruksjoner som beskriver hvordan arbeidet skal utføres på en trygg og sikker måte. Dette kan omfatte bruk av personlig verneutstyr (PVU), rutiner for sikker håndtering av farlige materialer, sikkerhetsprosedyrer for arbeid i høyden og lignende.

Opplæring og kompetanse

Ansatte skal motta nødvendig opplæring og instruksjon for å kunne utføre arbeidet på en sikker måte. Dette inkluderer opplæring i bruk av utstyr, håndtering av farlige stoffer, førstehjelp og beredskap, og generell bevissthet om HMS.

Ressurser og utstyr

Det sikres tilgang til nødvendige ressurser og utstyr for å opprettholde et trygt arbeidsmiljø. Dette kan omfatte riktig vedlikehold og inspeksjon av verktøy og utstyr, tilstrekkelig belysning og ventilasjon, og tilgang til førstehjelpsutstyr og brannslokkingsutstyr.

Overvåkning og oppfølging

Det utføres regelmessig overvåkning, inspeksjon og oppfølging for å sikre at internkontrolltiltakene blir etterlevd og at eventuelle avvik eller mangler blir identifisert og håndtert. Dette kan inkludere inspeksjoner av arbeidsplassen, rapportering og registrering av avvik, og gjennomføring av interne revisjoner.

Internkontroll er en kontinuerlig prosess som krever aktiv deltakelse og engasjement fra ledelsen og alle ansatte i virksomheten. Ved å implementere effektive internkontrolltiltak kan risikoen for ulykker og skader reduseres, og et trygt arbeidsmiljø kan opprettholdes.

Anbefalte sider: