Internkontroll

Internkontroll er en systematisk tilnærming til å sikre at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og at det gjennomføres tiltak for å forebygge og redusere risiko for skader og uhell.

Kravene til internkontroll i bygg- og anleggsbransjen er regulert i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) og i Arbeidsmiljøloven.

Byggherreforskriften stiller krav til byggherren om å planlegge, organisere og styre bygge- eller anleggsprosjekter på en sikker og helsemessig forsvarlig måte. Dette inkluderer krav til dokumentasjon av risikovurderinger, utarbeidelse av SHA-plan og jevnlig oppfølging av SHA-arbeidet gjennom hele prosjektperioden. Byggherren har også ansvar for å koordinere samarbeidet mellom ulike aktører på bygge- eller anleggsplassen og sørge for at nødvendige tiltak blir gjennomført.

Arbeidsmiljøloven stiller generelle krav til at alle virksomheter skal ha en systematisk tilnærming til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Dette inkluderer krav til kartlegging og vurdering av risikofaktorer i arbeidsmiljøet, utarbeidelse av HMS-plan og jevnlig oppfølging av HMS-arbeidet. Det er også krav til at virksomheten skal ha tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å gjennomføre HMS-arbeidet på en forsvarlig måte.

I tillegg til disse kravene kan det være andre bransjespesifikke krav til internkontroll i bygg- og anleggsbransjen, avhengig av virksomhetens størrelse og art.

Anbefalte sider: