HMS-håndbok

En HMS-håndbok, som står for Helse, Miljø og Sikkerhet-håndbok, er et skriftlig dokument som inneholder omfattende informasjon om helse, miljø og sikkerhet i en organisasjon eller bedrift. HMS-håndboken fungerer som en referanseguide og et verktøy for å implementere og opprettholde gode HMS-praksiser på arbeidsplassen.

En HMS-håndbok inneholder vanligvis følgende elementer:

Les også: Last ned gratis HMS-håndbok mal

Introduksjon

HMS-håndboken begynner vanligvis med en introduksjon som beskriver formålet, målene og betydningen av HMS for organisasjonen. Den kan også inkludere en oversikt over lover, forskrifter og standarder som er relevante for HMS-praksis.

Organisasjonsstruktur

Håndboken gir en oversikt over organisasjonens struktur og ansvarsfordeling når det gjelder HMS. Den identifiserer roller og ansvarsområder for ulike nivåer av ledelse og ansatte, og klargjør hvordan HMS-ansvar er delegert og forankret i organisasjonen.

Politikk og mål

HMS-håndboken beskriver organisasjonens HMS-politikk, som er en erklæring som uttrykker organisasjonens forpliktelse til å oppnå og opprettholde et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø. Den inkluderer også HMS-målsettinger som spesifiserer hva organisasjonen ønsker å oppnå innenfor HMS-området.

Prosedyrer og retningslinjer

Håndboken inneholder detaljerte prosedyrer og retningslinjer som beskriver hvordan forskjellige HMS-aktiviteter og oppgaver skal utføres. Dette kan omfatte risikovurderinger, rapportering av avvik og ulykker, bruk av personlig verneutstyr, håndtering av farlige stoffer, beredskapsplanlegging og andre relevante HMS-prosesser.

Opplæring og bevissthet

HMS-håndboken dekker opplæringsbehov og tiltak for å sikre at alle ansatte er klar over HMS-krav og prosedyrer. Den beskriver opplæringsprogrammer og metoder, samt hvordan man skal håndtere bevissthet og opplæringsregistreringer for å sikre at de ansatte er tilstrekkelig opplært i HMS-tematikk.

Dokumentkontroll og revisjoner

Håndboken kan inneholde retningslinjer for dokumentkontroll, versjonsstyring og oppdateringer av HMS-relaterte dokumenter. Den kan også beskrive prosedyrer for revisjoner og evaluering av HMS-tiltak for å sikre at HMS-håndboken er oppdatert og i samsvar med gjeldende praksis og krav.

En HMS-håndbok er et viktig verktøy for å etablere en enhetlig og systematisk tilnærming til helse, miljø og sikkerhet i organisasjonen.

Anbefalte sider