Byggherreforskriften: Guide og gratis sjekkliste

Hva betyr byggherreforskriften i praksis, hvem gjelder den for, og hva er konsekvensene hvis den ikke følges?

Publisert 13. januar 2022 i Ressurser
Byggherreforskriften står sterkt på norske byggeplasser

Hva er byggherreforskriften?

Det stilles stadig strengere krav til HMS på norske byggeplasser, og hovedansvaret faller på byggherren. Disse kravene står skrevet i byggherreforskriften.

Byggherreforskriften, eller “Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser” som den egentlig heter, er nedfelt i Arbeidsmiljøloven.

Forskriften skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er ivaretatt på norske bygge- eller anleggsplasser.

Last ned Byggherre-sjekkliste

Hvem gjelder den for?

Byggherreforskriften gjelder for nærmest alle typer bygge- eller anleggsarbeid, og alle som jobber på disse, nærmere bestemt:

 • oppføring av bygninger
 • innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid
 • montering og demontering av prefabrikkerte elementer
 • riving, demontering, ombygging og istandsetting
 • sanering og vedlikehold
 • alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer
 • graving, sprenging og annet grunnarbeid
 • annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, for eksempel midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen

Forskriften gjelder også dersom byggherre er arbeidsgiver og utfører arbeidet med egne ansatte.

Forskriften gjelder ikke dersom:

 • Byggherren er forbruker (en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet).
 • Virksomheten er “fast”, eksempelvis skiptsverft eller ferdighus-fabrikker.

Dyre konsekvenser

Straffen for overtredelse av Byggherreforskriften vil variere basert på alvorlighetsgrad og historikk, men pålegg om utbedring og ganske heftige bøter er de vanligste konsekvensene. 

I de mest alvorlige sakene kan byggherre straffes med anmeldelse og bli fratatt retten til å drive virksomhet.

Med andre ord: Det lønner seg å ha kontroll på byggeprosjektets helse, miljø og sikkerhet fra start til slutt.

Tilsyn på byggeplasser kan bli dyrt for både byggherre og entreprenør
Dårlig HMS-arbeid kan raskt bli dyrt når Arbeidstilsynet kommer på besøk. Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet

Hvilke krav har en byggherre?

En byggherre er hovedansvarlig for HMS (helse, miljø og sikkerhet) på byggeplassen.

Det praktiske HMS-ansvaret blir ofte gitt videre til en representant, koordinator eller hovedentreprenør på byggeprosjektet – men til syvende og sist er Byggherre ansvarlig for at det blir gjennomført.

Byggherre er også ansvarlig for at det lages en skriftlig SHA-plan før selve byggearbeidet starter.

SHA-planen skal inneholde:

 • Organisasjonskart med personer og deres roller på prosjektet.
 • Fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoppgavene skal utføres.
 • Spesifikke tiltak tilknyttet potensielt farlig arbeid.
 • Rutiner for endringer og oppdateringer av SHA-planen.

Endringer i Byggherreforskriften

1. januar 2021 fikk Byggherreforskriften en oppdatering, som blant annet medførte:

 • En begrensning på hvem som kan være Byggherres representant og SHA-koordinator
 • Utvidet og mer omfattende dokumentasjonsplikter
 • Plikt til å tilrettelegge for dialog og samhandling om HMS-arbeid
 • Planer for reduksjon av risiko skal fremgå av tilbudsgrunnlaget

Du kan lese mer utdypende om endringene i dette innlegget.

Last ned sjekkliste for Byggherre

Se kjapt om du oppfyller alle HMS-krav i henhold til Byggherreforskriften.

Sjekklisten er hentet fra biblioteket inne i Svenn-løsningen – som mange av våre Byggherre-kunder bruker for å dobbeltsjekke at sikkerheten på prosjektene er ivaretatt og fulgt opp.