HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Innenfor bygg- og anleggsbransjen refererer "helse, miljø og sikkerhet" (HMS) til et sett av prinsipper, prosedyrer og tiltak som er utformet for å sikre og ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet, samt minimere miljømessige påvirkninger og risikoer i arbeidsmiljøet.

HMS er av avgjørende betydning for å skape trygge og sunne arbeidsforhold i bygge- og anleggsprosjekter.

La oss se nærmere på de tre komponentene av HMS:

Les også: Brukervennlig HMS-system for håndverkere

Helse

HMS tar sikte på å beskytte arbeidstakernes helse og trivsel på arbeidsplassen. Dette inkluderer tiltak for å forebygge og håndtere fysiske, kjemiske og psykososiale risikoer som kan påvirke arbeidstakernes helse negativt.

Eksempler kan være beskyttelse mot farlige stoffer, ergonomiske utfordringer, støyeksponering, samt tilgang til helsefremmende tiltak og oppfølging.

Miljø

HMS fokuserer også på å minimere de negative miljøpåvirkningene fra bygg- og anleggsaktiviteter. Dette omfatter å implementere tiltak for å begrense luftforurensning, vannforurensning, støy og avfallshåndtering.

Målet er å fremme bærekraftige praksiser og redusere den negative påvirkningen på det omkringliggende miljøet.

Sikkerhet

Sikkerhet er en sentral del av HMS og tar sikte på å forhindre arbeidsulykker og skader på arbeidsplassen. Dette inkluderer risikovurderinger, opplæring i sikkerhetsprosedyrer, bruk av personlig verneutstyr, implementering av sikkerhetstiltak og rutiner for håndtering av nødsituasjoner.

Målet er å sikre trygge arbeidsforhold og beskytte arbeidstakernes liv og helse.

HMS er et bredt fagområde som involverer samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, myndigheter og andre relevante parter.

Arbeidsgivere har ansvaret for å identifisere og håndtere risikoer, tilby nødvendig opplæring og utstyr, og etablere systemer for å overvåke og forbedre HMS-praksis.

Arbeidstakere har ansvar for å følge sikkerhetsregler og delta aktivt i HMS-tiltak. Myndighetene fastsetter forskrifter og veiledninger for å regulere HMS i bransjen og håndheve samsvar med standarder og krav.

Sammen sikrer disse tiltakene en tryggere og sunnere arbeidsplass for alle involverte i bygg- og anleggsprosjekter.

Anbefalte sider