SHA-plan

En Byggherres SHA-plan (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) er en skriftlig plan som utarbeides av byggherren i samarbeid med andre aktører som entreprenører, prosjekterende og koordinatorer. Planen har som formål å ivareta sikkerheten, helsen og arbeidsmiljøet til alle som er involvert i byggeprosjektet, inkludert arbeidere, entreprenører og besøkende.

Les også: Gratis SHA-plan mal

Krav og retningslinjer

Byggherres SHA-plan baserer seg på kravene og retningslinjene som er fastsatt i Arbeidsmiljøloven og forskrifter som gjelder for byggebransjen. Planen tar hensyn til risikovurderinger, sikkerhetstiltak, prosedyrer og rutiner som skal følges for å forebygge ulykker, skader og helseproblemer på byggeplassen.

Rollefordeling

Byggherres SHA-plan definerer ansvarsfordelingen mellom ulike aktører i byggeprosjektet når det gjelder sikkerhet og arbeidsmiljø. Den klargjør hvilke oppgaver og ansvar som ligger hos byggherren, entreprenører, prosjekterende, koordinatorer og eventuelle andre involverte parter.

Tiltak og tiltaksplan

Byggherres SHA-plan beskriver de konkrete tiltakene som skal gjennomføres for å sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. Dette kan inkludere områder som opplæring, verneutstyr, sikkerhetsrutiner, organisering av arbeidsplassen, avfallshåndtering og nødprosedyrer. Planen kan også inneholde en tiltaksplan som angir tidspunkter og ansvar for implementering av ulike tiltak.

Oppfølging og revisjon

Byggherres SHA-plan skal følges opp og evalueres løpende gjennom hele byggeprosessen. Det kan være nødvendig å gjøre revisjoner eller oppdatere planen dersom det oppstår endringer i prosjektet eller nye risikofaktorer identifiseres. Planen skal være tilgjengelig for alle involverte parter og kommunisert tydelig.

En Byggherres SHA-plan er et viktig verktøy for å sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø på byggeplassen. Ved å identifisere og håndtere risikoer på forhånd, kan man forebygge ulykker og helseproblemer, ivareta arbeidernes sikkerhet og helse, og oppfylle de lovpålagte krav.