Timeliste

I bygg- og anleggsbransjen i Norge er det vanlig å føre timelister for fakturerbart arbeid. Kravene for å skrive timelister kan variere noe avhengig av bedriftens interne rutiner og systemer, men generelt er det noen standard krav som gjelder:

1. Timelisten skal inneholde opplysninger om arbeidet som er utført, herunder dato, klokkeslett, arbeidssted og hvilke oppgaver som er utført.

2. Timelisten skal også inneholde opplysninger om den ansatte som har utført arbeidet, for eksempel navn, stilling og eventuelle tillegg som overtidsbetaling eller tillegg for skift- og helgearbeid.

3. Timelisten skal være signert av den ansatte og godkjent av nærmeste leder eller overordnede.

4. Timelistene skal oppbevares i henhold til gjeldende regelverk for bokføring og regnskap, og det skal være mulig å dokumentere arbeidstiden ved eventuell revisjon.

5. Det er også viktig å følge arbeidsmiljølovens krav til arbeidstid og overtidsarbeid når man fører timelister.

Det finnes ulike systemer og verktøy for å føre timelister, fra enkle papirbaserte skjemaer til digitale løsninger som integreres med bedriftens økonomisystemer. Det viktigste er å sørge for at timelistene er nøyaktige, pålitelige og oppfyller kravene som gjelder for bokføring og regnskap i bygg- og anleggsbransjen.