Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad er et dokument med informasjon om faremomenter forbundet med et produkt. Det inneholder vanligvis en detaljering av symbolmerkingene som mange produkter er utstyrt med, slik at oppstått fare kan håndteres på best mulig vis.