REACH-forskriften

Reach skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø. Reach står for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals.