Kontroll av stillas

Stillaset skal alltid kontrolleres etter uvær, når andre forhold kan ha virket inn på stabilitet og styrke, og når stillaset ikke har vært brukt på en uke eller mer. Forskriften stiller også krav om skriftlig rapport etter kontroll av stillaset og hva rapporten minst skal inneholde av opplysninger.