EØS-avtalen

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, engelsk: European Economic Area, er en folkerettslig avtale mellom EU og tre av medlemsstatene i EFTA. Avtalen har som hovedmål å utvide EUs indre marked med fri bevegelighet for varer, tjenester, kapital og personer, til de tre ikke-medlemslandene.