Eksplosjonsfarlig stoff

Stoffer som er giftige, miljøfarlige eller brann- og eksplosjonsfarlige.