DiBK - Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er en norsk statlig etat som har ansvaret for å sikre god kvalitet i byggverk og ivareta byggteknisk regelverk. DiBK ble etablert i 2003 og er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

DiBK har flere oppgaver knyttet til å fremme og kontrollere byggkvalitet i Norge. Et av hovedområdene deres er å utarbeide og vedlikeholde byggtekniske forskrifter og normer. Disse regelverkene fastsetter krav og standarder for alt fra konstruksjon og brannsikkerhet til energieffektivitet og universell utforming.

Les også: Sentral godkjenning - Hva kreves for å bli godkjent (gratis sjekkliste)

Et annet viktig ansvarsområde for DiBK er å gi veiledning og informasjon til ulike aktører i byggebransjen, inkludert både fagfolk, entreprenører og byggherrer. De tilbyr kurs og seminarer, utvikler veiledere og svarer på spørsmål om byggeregler.

DiBK har også en tilsyns- og kontrollfunksjon for å sikre at byggeprosjekter følger gjeldende regelverk. De samarbeider med kommuner, fylkesmenn og andre relevante myndigheter for å sikre etterlevelse av byggtekniske forskrifter. Ved behov kan de gripe inn og pålegge nødvendige tiltak for å sikre byggkvalitet.

Generelt sett spiller Direktoratet for byggkvalitet en viktig rolle i å fremme trygge, funksjonelle og bærekraftige bygg i Norge gjennom utvikling, implementering og håndhevelse av byggtekniske forskrifter og normer.