Bokføringsforskriften

Bokføringsforskriften er en forskrift fastsatt i henhold til bokføringsloven. Den gir retningslinjer og krav for hvordan bokføring og regnskapsføring skal utføres i en virksomhet. Her er en kort forklaring av bokføringsforskriften og hvorfor timeføring er lovpålagt:

Bokføringsforskriften er en forskrift som gir regler og krav til bokføring og regnskapsføring i en virksomhet. Den inneholder detaljerte bestemmelser om blant annet dokumentasjon, bokføringsplikt, regnskapsprinsipper og oppbevaring av regnskapsmateriale.

Timeføring og lovpålagt krav

Timeføring er en del av regnskapsprosessen som innebærer registrering av timer og arbeid som utføres av ansatte eller tredjeparter i en virksomhet. Det er lovpålagt å føre timer for å sikre nøyaktig dokumentasjon og oppfølging av arbeidstid og ressursbruk. Dette er viktig av flere grunner:

Lønnsutbetaling: Timeføring er nødvendig for å beregne og utbetale lønn til de ansatte. Ved å registrere arbeidstiden nøyaktig, kan man sikre at de ansatte får riktig kompensasjon i samsvar med avtaler og lovbestemte rettigheter.

Prosjektstyring og fakturering: Timeføring er også viktig for å følge opp og styre ressursbruken i prosjekter. Ved å registrere timer knyttet til ulike oppgaver og prosjekter, kan man få oversikt over hvor mye tid som blir brukt og hvor kostnadene påløper. Dette er nyttig for intern oppfølging, fakturering av kunder og evaluering av prosjektets lønnsomhet.

Regnskapsmessig dokumentasjon: Timeføring er en del av den regnskapsmessige dokumentasjonen som er påkrevd i henhold til bokføringsloven og bokføringsforskriften. Nøyaktig timeføring gir en pålitelig og etterprøvbar dokumentasjon av arbeidet som er utført, og sikrer at regnskapsopplysningene er korrekte og pålitelige.

Lovpålagt timeføring er en viktig del av regnskapsprosessen for å sikre nøyaktig registrering og dokumentasjon av arbeidstid og ressursbruk i en virksomhet. Det bidrar til å sikre korrekt lønnsutbetaling, effektiv prosjektstyring og etterprøvbar regnskapsmessig dokumentasjon.

Vi i Svenn har utviklet en populær og brukervennlig timeregistrering app for håndverkere - som snakker med ditt regnskapssystem.